Hồ sơ năng lực STD

Profile STD 2022: đang cập nhật…

Hồ sơ năng lực OTV

Catalog OTV 2022: https://drive.google.com/file/d/13Be-F-YDsnk_hF-9OiZFlXaugxY4Itdb/view?usp=sharing

Hồ sơ năng lực Ogatic

Đang cập nhật…

Hồ sơ năng lực Vready

Catalog English – B2B: https://drive.google.com/file/d/13ff3hcTBAI9NppQPEYWvsHSFeug8mUql/view?usp=sharing

Catalog Vietnam – B2B: https://drive.google.com/file/d/1FiBtR3ZdGtO4TqtLK7iihGMEV-5OsDwr/view?usp=sharing